Навчальний план

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Любарецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Бориспільської районної ради Київської області

на 2017/2018 навчальний рік

ПОГОДЖЕНО

на засіданні ради школи

(протокол № 5 від 19.06.2017)

Голова ради школи

_____                 О.Л.Тунік

(підпис)                              (ПІП)

ПОГОДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради

(протокол № 7 від 23.06.2017)

Голова педагогічної ради

_____               І.В.Засенко

(підпис)                              (ПІП)

 Пояснювальна записка

І. Загальні засади

1.1. Любарецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бориспільської районної ради Київської області – загальноосвітній навчальний заклад, який є об’єктом спільної власності територіальної громади Бориспільського району (відповідно до Статуту, затвердженого рішенням сесії районної ради № 93-08-VІІ від 28.10.2016).

У школі в 10 класах навчається 169 учнів, з них

1-4 класи – 89 учнів,

5-9 класи – 68 учнів,

10 клас – 12 учнів.

Середня наповнюваність класів – 16 учнів.

1.2. Школа працює в режимі п’ятиденного робочого тижня. Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» тривалість уроків для учнів 1 класу – 35 хв., для учнів 2-4 класів – 40 хв., для учнів 5-10 класів – 45 хв.

Після другого та третього уроків, організовані дві великі перерви по 20 хв., решта перерв тривають по 10 хв. Відповідно до чинного Положення про загальноосвітній навчальний заклад (постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 778).

Факультативні, індивідуальні та групові заняття проводяться після основних занять з обов’язковою перервою за окремим розкладом.

Для учнів 1-4-х класів створена одна ГПД. Робота групи продовженого дня організована відповідно до чинного Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу (постанова Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2009 року № 1121)».

1.3. Мова навчання – українська.

1.4. Основні нормативні документи, відповідно до яких здійснюють планування (Закони України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №778, Державний стандарт початкової загальної освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 №462, державні стандарти базової та повної загальної середньої освіти, затверджені постановами Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №24 та від 23.11.2011 №1392, Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 №63).

1.5. Згідно з листом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 1/9-315 «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів» робочий навчальний план школи складено:

– для 1-4-х класів ‒ за Типовими навчальними планами початкової школи,  затвердженими наказом МОН молодьспорту України від 10.06.2011 № 572, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460, (додаток 1);

– для 5-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОН молодьспорту України від 03.04.2012 №409 ( в редакції наказу МОН України  від 29.05.2014 № 664, із змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 №1465, додаток 10, додаток 1);

– для 10-го класу – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 (додаток 2), зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657.

1.6. Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 р. за № 229/6517 (зі змінами)».

Клас Кількість учнів Предмети
Англійська мова

(на пропорційній основі)

Інформатика
2 28 2 групи 2 групи
3 22 2 групи
4 19 2 групи
8 17 2 групи
10 12

 ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

2.1 Робочий навчальний план Любарецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бориспільської районної ради Київської області охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, де передбачені години на вивчення окремих предметів інваріантної складової, упровадження спецкурсів, курсів за вибором, факультативів та індивідуальних занять.

Повноцінність загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної,  так і варіативної частин робочого навчального плану. З метою забезпечення виконання Державного стандарту освіти забезпечено викладання предметів інваріантної складової, що визначені Типовими навчальними планами для кожного класу, в повному обсязі.

При розподілі годин варіативної складової робочого навчального плану враховано, що гранично допустиме навантаження вираховується на одного учня, а уроки фізичної культури не враховуються при визначенні цього показника.

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлено відповідно до вимог Закону України «Про загальну середню освіту» з урахуванням санітарно-гігієнічних норм.

Години фізичної культури в 1 – 10-х класах не враховується при визначенні  гранично допустимого навантаження, що передбачено наказами МОН України від 01.03.2004  № 162, від 29.11.2005  № 682, від 07.05.2007 № 357.

2.3. Розподіл годин: навчальний предмет «Природознавство» в 1-2-х класах вивчається інтегровано, а в 3-4-х класах вивчається два окремих предмета: «Я у світі», «Природознавство».

У 1-7 класах будуть викладатися окремі курси «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво». У межах галузі «Суспільствознавство» в 5 класі вивчається курс «Історія України (Вступ до історії), у 6-му – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України».

Предмети інваріантної складової робочого навчального плану, що не мають цілої кількості годин, будуть викладатися по семестрах шляхом чергування, а саме: «Захист Вітчизни» – 1/2».

Предмет «Трудове навчання» реалізується варіативними модулями:

Клас Назва модуля

«Технічні види праці»

5 Художнє різьблення деревини – 34
Писанковий розпис – 34
6 Виготовлення штучних квітів – 34
Обробіток металу – 34
7 Художній обробіток деревини – 34
Основи дизайну – 34
8 Азбука домашнього господарювання – 34
Художній обробіток металу – 34
9 Основи побутової діяльності – 34
Догляд за присадибною ділянкою – 12

Враховуючи кадрове та матеріально-технічне забезпечення, за результатами анкетування учнів та на підставі рішення методичного об’єднання вчителів (протокол від 23.06.17 р. № 7) у 5-10 кл. обрано такі модулі для вивчення предмета «Фізична культура»:

№ п/п Назва модуля

«Фізична культура»

1 Легка атлетика – 24
2 Футбол – 23
3 Волейбол – 19
4 Баскетбол – 19
5 Гімнастика – 20

У 1 класі предмет «Українська мова» підсилюється за рахунок варіативної складової з метою кращого засвоєння учнями навичок читати та каліграфічно писати.

Курси за вибором, факультативи та спецкурси викладаються за державними програмами згідно з переліком (Додаток № 1 до пояснювальної записки).

ІІІ. Структура 2017-2018  навчального року

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2017-2018 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом – День знань – і закінчується не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

  • І семестр – з 1 вересня до 29 грудня;
  • ІІ семестр – з 15 січня до 31 травня.

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули:

  • осінні з 23 до 29 жовтня;
  • зимові з 30 грудня до 14 січня;
  • весняні з 26 березня до 01 квітня.

Для учнів 1 класу за рішенням закладу проводяться додаткові канікули протягом тижня в лютому місяці.

Закінчується навчальний рік проведенням навчальних екскурсій у 1-4-х класах, навчальних екскурсій та практики у 5-8-х і 10-х класах, підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів усіх класів та державної підсумкової атестації випускників початкової, основної і старшої школи.

Навчальні екскурсії та практика учнів організовуються відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 № 1/9-61 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів» за рішенням педагогічної ради школи (протокол № 7 від 23.06.2017 р.) в кінці навчального року.

Навчальні екскурсії проводяться для учнів 1-4-х класів протягом 4 днів тривалістю не більше 3 академічних годин на день; навчальна практика та екскурсії для учнів 5-8-х і 10-х класів проводяться протягом 10 днів: у 5-6-х класах – по 3 академічні години на день, у 7-8-х класах – по 4 академічні години, у 10-х класах – по 5 академічних годин на день.

Державна підсумкова атестація проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.02.2008 № 151/14842, зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.11.2010 №1116, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.12.2010 №1237/18532.

Робочий навчальний план

Любарецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

для 1-4-х класів на 2017/2018 навчальний рік

з українською мовою навчання

(наказ МОН України від 10.06.2011 р. № 572, додаток № 1)

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
1 2 3 4
Інваріантна складова        
Українська мова 7+1 7 7 7
Англійська мова 1 2 2 2
Музичне мистецтво 1 1 1 1
Образотворче мистецтво 1 1 1 1
Математика 4 4 4 4
Природознавство 2 2 2 2
Я у світі 1 1
Трудове навчання 1 1 1 1
Інформатика 1 1 1
Основи здоров’я 1 1 1 1
Фізична культура 3 3 3 3
Разом (без фіз. культури) 18+1 20 21 21
Разом 21+1 23 24 24
Варіативна складова 1 2 2 2
Курси за вибором: 1 1 1
Курс за вибором із зарубіжної літератури 1 1 1
Факультативи:
Індивідуальні та групові заняття 1 1 1 1
Математика 0,5 0,5 0,5 0,5
Українська мова 0,5 0,5 0,5 0,5
Гранично допустиме навчальне навантаження на одного учня 20 23 23 24
Всього фінансується (без урахування поділу класів на групи) 23 25 26 26

Директор школи                                                                           І.В.Засенко

МП

Перевірив головний спеціаліст

відділу освіти Бориспільської РДА

_______________

Робочий навчальний план

Любарецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

для 5 класу на 2017/2018 навчальний рік

з українською мовою навчання і вивченням двох іноземних мов

(наказ МОН України від 29.05.2014 № 664, додаток № 10)

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
5
Інваріантна складова  
Українська мова 3,5
Українська література 2
Англійська мова 3
Німецька мова 2
Зарубіжна література 2
Історія України 1
Всесвітня історія
Правознавство
Етика
Музичне мистецтво 1
Образотворче мистецтво 1
Художня культура
Математика 4
Алгебра
Геометрія
Природознавство 2
Біологія
Географія
Фізика
Хімія
Трудове навчання 2
Інформатика 1
Основи здоров’я 1
Фізична культура 3
Разом (без фіз. культури) 25,5
Разом 28,5
Варіативна складова 2,5
Курси за вибором: 1,5
Курс за вибором з київщинознавства «Історія рідного краю» 1
Курс за вибором з етики 0,5
Факультативи: 1
Факультатив з природознавства «Охорона природи» 1
Гранично допустиме навчальне навантаження на одного учня 28
Всього фінансується (без урахування поділу класів на групи) 31

 Директор школи                                                                           І.В.Засенко

МП

Перевірив головний спеціаліст

відділу освіти Бориспільської РДА

_______________

Робочий навчальний план

Любарецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

для 6-9-х класів на 2017/2018 навчальний рік

з українською мовою навчання

(наказ МОН України від 23.05.2014 № 664, додаток № 1)

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
6 7 8 9
Інваріантна складова        
Українська мова 4/3 2/3 2 2
Українська література 2 2 2 2
Англійська мова 3 3 3 3
Німецька мова
Зарубіжна література 2 2 2 2
Історія України 1 1 2/1 1/2
Всесвітня історія 1 1 1 1
Основи правознавства 1
Етика
Музичне мистецтво 1 1
Образотворче мистецтво 1 1
Мистецтво 1 1
Математика 4
Алгебра 2 2 2
Геометрія 2 2 2
Природознавство
Біологія 2 2 2 2
Географія 2 2 2 2/1
Фізика 2 2 3
Хімія 1/2 2 2
Трудове навчання 2 1 1 1
Інформатика 1 1 2 2
Основи здоров’я 1 1 1 1
Фізична культура 3 3 3 3
Разом (без фіз. культури) 26,5 28 28,5 30
Разом 29,5 31 31,5 33
Варіативна складова 3,5 2,5 3 3
Курси за вибором: 2,5 0,5 2 2
Курс за вибором з київщинознавства «Історія рідного краю» 1    
Курс за вибором з етики 1 0,5
Курс за вибором з психології «від «я» до «Я» 0,5
Курс за вибором з креслення «Знайомство з технічним кресленням» 1 1
Курс за вибором «Технологія створення електронних приладів» 1 1
Факультативи: 1 2 1 1
Факультатив з української мови «Практикум із культури українського мовлення» 1 1
Факультатив зі світової літератури «Міфологія народів світу» 1
Факультатив «Чарівний світ творчості» 1 1
Індивідуальні та групові заняття
Гранично допустиме навчальне навантаження на одного учня 31 32 33 33
Всього фінансується (без урахування поділу класів на групи) 33 33,5 34,5 36

Директор школи                                                                           І.В.Засенко

МП

Перевірив головний спеціаліст

відділу освіти Бориспільської РДА

_______________

Робочий навчальний план

Любарецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

для 10 класу на 2017/2018 навчальний рік

з українською мовою навчання

(наказ МОН України від 27.08.2010 № 834, (додаток № 2), зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657, профіль – універсальний)

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
10
Інваріантна складова  
Українська мова 2
Українська література 2
Англійська мова 3/4
Німецька мова
Світова література 2
Історія України 1/2
Всесвітня історія 1
Правознавство 1
Етика
Музичне мистецтво
Образотворче мистецтво
Художня культура 0/1
Математика
Алгебра і початки аналізу 2
Геометрія 2
Природознавство
Біологія 2/1
Географія 1/2
Фізика 3
Хімія 1
Технології 1
Інформатика 1
Захист Вітчизни 2/1
Фізична культура 2
Разом (без фіз. культури) 28
Разом 30
Варіативна складова 8
Курси за вибором: 1
Курс за вибором з креслення «Будівельне креслення» 1
Факультативи: 4
Факультатив з української мови «Синтаксис української мови» 1
Факультатив «Основи виживання» 1
Факультатив з історії «Історичні постаті» 1
Факультатив з біології «Основи агровиробництва» 1
Спецкурси 1
Спецкурс з інформатики «Мереживо технологій, Web 2,0» 1
Індивідуальні та групові заняття 2
Математика 1
Хімія 1
Гранично допустиме навчальне навантаження на одного учня 33
Всього фінансується (без урахування поділу класів на групи) 38

Директор школи                                                                           І.В.Засенко

МП

Перевірив головний спеціаліст

відділу освіти Бориспільської РДА

_______________

Залишити відповідь