Річний звіт директора

Щорічний звіт директора школи перед громадськістю

 2020 рік

Навчальний 2019-2020 рік закінчили 187 учнів, з них 15 відмінників: 1-4 класи – 6 учнів; 5-9 кл.- 7 уч.; 10 клас – 2 учні.

13 учнів випускників, 3 з них нагородженні медаллю «За високі успіхи у навчанні».

Аналіз підсумків 2019-2020 н.р. показав, що мети, поставленої на початку навчального року, щодо навчання, виховання і розвитку учнів у процесі діяльності було досягнуто частково.

Частина учнів стали переможцями предметних олімпіад.  Це –  Пригода Роман (9 клас) зайняв ІІІ місце з технічної праці, Волошин Микола (11 клас) – ІІІ місце з математики, Гурленко Аня (9 клас) – ІІІ місце з біології.

Заступнику директора з навчально-виховної роботи слід покращити організацію роботи з обдарованими дітьми, посилити контроль за позакласною роботою вчителів та особисту відповідальність за її стан.

Школярі брали участь у спортивних змаганнях: баскетбол – ІІ місце (хлопці), Гопкало Олександр – ІІ місце та Кепша Людмила – І місце у шаховому турнірі, ІІ місце баскетбол (дівчата), вчитель Засенко Л.А.

Найкращі показники якості навчальних досягнень мають:

 • у початковій школі учні 3 класу (вч. Засенко Н.О.)
 • в 5-11 класах учні 11 класу (кл.кер. Барабан М.В.)

Учні мають достатній та середній рівень навчальних досягнень.

З точки зору надання учням педагогічної підтримки, особистісного орієнтування підходу до навчання заслуговує на повагу педагогічна діяльність Засенко Л.А., Засенко Н.О., Барабан М.В.

Рівень педагогічної майстерності протягом минулого навчального року значно зріс. Робота над проблемою активізувала методичну діяльність кожного вчителя, сприяла підвищенню рівня його теоретичної підготовки. У навчальному році атестацію пройшли 5 вчителів.

Під час проведення атестації, здійснення експертного оцінювання якості роботи з різних питань враховувалась самооцінка вчителів, оцінку батьків та учнів для формування констатуючої атестаційної або контрольної оцінки, традиційно проводилося психологічне тестування вивчення особистості вчителя, рейтингу кожного вчителя серед колег. Це дало змогу уникнути непорозумінь в період атестації: за результатами атестації, Барабан М.В. – підтвердила кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «вчитель-методист», Голубєва Т.С. – присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії». Вчителі Жученко В.М., Волошина Т.В. підтвердили кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та  педагогічне звання «старший учитель», Несин С.М. – присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

В школі працює 3 методичні об»єднання: вчителів філологів, вчителів початкових класів, класних керівників.

У 2019-2020 навчальному році вивчався стан викладання предметів: хімія, англійська мова, українська мова.

Навчальні плани для 1-11 класів розроблено відповідно до Державного стандарту. Вони містять загальний обсяг навчального навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів і спеціальних курсів, а також передбачає години на факультативи, індивідуальні заняття.

Вибірково-обов’язкові предмети «Інформатика» і «Технології» вивчаються на рівні стандарту в 10-11 класах по 1,5 тижневих години.

Враховуючи освітні потреби учнів, регіональні особливості, кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу, у 10 класі вивчаються профільні предмети українська мова та українська література, у 11 класі – профільні предмети англійська мова, українська мова.

Спеціальні курси реалізуються за рахунок додаткових годин, вони призначені для доповнення, удосконалення знань учнів з математики, англійської мови, хімії, історії, географії.

Факультативні курси є засобом задоволення пізнавальних інтересів та освітніх потреб учнів, розширення їх компетентності у галузі комунікаційних технологій.

В школі працює 24 педагоги, 21 – основні працівники; 3 – сумісники. З них мають вищу кваліфікаційну категорію – 15, перша – 2, друга – 1, спеціаліст – 2, без категорії -2.

Високий рівень управлінської культури директора школи Засенка Ігоря Валерійовича  характеризується застосуванням демократичного стилю керівництва, створеним у колективі сприятливим соціально-психологічним кліматом, розвитком творчих здібностей та зростання професійної майстерності вчителів школи, колегіальним підходом до управління школою, широким спектром застосування проектних технологій, використання сучасних технологій управління та формування стратегії розвитку школи, що ґрунтується на глибокому аналізі кадрового, навчально-методичного й матеріально-технічного забезпечення навчально-виховного процесу.

   Завдяки плідній співпраці Ігоря Валерійовича з радою школи, піклувальною радою, батьківським комітетом, благодійниками постійно зміцнюється навчально-матеріальна база школи.

Одним із головних напрямків творчої діяльності керівника визначена робота методичного забезпечення навчально-виховного процесу. Плідна і системна робота педколективу з координації зусиль усіх педпрацівників, зосередженні його уваги на вирішенні конкретної педагогічної проблеми з метою підвищення ефективності й результативності навчально-виховного процесу, зміну змісту освіти, впровадження нетрадиційних форм педагогіки, пошук оригінальних методик викладання, конструювання нового досвіду на основі досягнень науки та перспективного педдосвіду, реалізація і впровадження концепції НУШ.

3 вчителя-методиста.

Барабан Марія Володимирівна працює над  проблемою «Розвиток мислення, мовлення і творчих здібностей учнів у процесі вивчення української мови та літератури». Впроваджує інтерактивні технології під час проведення уроків (уроки з комп»ютерною підтримкою), активно використовує метод проектів, з виховної роботи «Робота з обдарованими дітьми», навчальні та контрольні тести для 5-9 класів ( українська мова з усіх тем), підготовка до ЗНО (різнорівневі теми 10, 11).

Свій досвід учителька поширює через комп»ютерні презентації учителя та учнів (уроки літератури: біографії письменників, аналіз художніх творів); уроки-дискусії в стилі телевізійного ток-шоу ( І.Франко «Мойсей», «Поводир чи нація?»; відеоматеріали; дебати).

Марія Володимирівна постійно дбає про красу рідної мови; відповідально ставиться до проведення позакласної роботи з дітьми; цікаві декади української мови та літератури, КВК, диспути, брейн-ринги.

Засенко Леонід Андрійович забезпечує високу результативність навчально-виховного процесу. Якість знань його учнів у середньому становить 54%, що підтверджують контрольні зрізи. Велику увагу вчитель приділяє творчій роботі, постійно спирається на раніше здобуті знання, поєднує програмовий матеріал з сучасністю, з життям свого села, СТОВ «Любарецьке», школи, ефективно використовує посібники, карти, атласи, ТЗН..

Процес навчання забезпечує зворотній зв»язок з усіма учнями, їх зацікавленість, високі результати у навчанні. Його учні є призерами районних олімпіад з географії (ІІІ м.-2011р.; ІV – 2012р.; ІІІ – 2013р.) Метою своєї роботи вчитель вважає розширення знань з предметів, ведення дослідницької роботи, розвиток пізнавальних інтересів; використовує різні форми роботи: практикуми, написання та захист рефератів; проведення екскурсій, конференцій.

Проблема, над якою працює вчитель – «Впровадження краєзнавчого принципу в процесі навчання географії».

Гопкало Анатолій Михайлович працює над проблемою «Використання засобів інтерактивних технологій на уроках трудового навчання». Свій досвід учитель поширює через виступи на засіданнях педагогічної ради, районної МК, місячнику педагогічної майстерності. У період атестації ним проведено ряд відкритих уроків, майстер-клас для молодих учителів (2014 р.), розробив програму для факультативу «Художня обробка деревини за традиціями місцевих народних промислів», (7 клас). Досвід роботи Гопкала А.М. схвалено рішенням НМР КУБРРКО «Районний методичний кабінет» та представлено на виставку «Я атестуюсь» (2018 р.).

Його учні систематично займають призові місця на районних олімпіадах з трудового навчання (2014 р. – 2 м.; 2015 р. – 2 м.; 2016 р. – 2 м.; 2017 р. – 3 м.).

Кабінет механізації та комбінована майстерня, якими завідує вчитель, укомплектований методичною літературою, багато роздаткового матеріалу, технологічних карток, саморобних виробів.

Старших вчителів -7 .

Барановська Катерина Миколаївна працює над проблемою: «Формування навичок правильного, виразного і швидкого читання».

На шкільні семінари-практикуми систематично готує методичні рекомендації з актуальних проблем початкової школи: формування багатокомпетентного змісту початкової освіти, інтерактивні технології навчання, удосконалення навичок каліграфічного і грамотного письма, гра- «царство довільності, свободи і уяви».

Катерина Миколаївна постійно здійснює міжпредметні зв»язки на уроках читання, математики, природознавства. Уроки читання і рідної мови вона підносить до рівня інтегрованого навчання.

Кирпа Світлана Миколаївна своїм головним завданням вважає виховання всебічно розвиненої людини, у своїй професійній діяльності акцент робить на формуванні естетичного смаку учнів і на розвиток інтересу до музично-обрядової культури української держави.

Вчителька дбає про підвищення якості кожного уроку, створення таких умов, що забезпечують засвоєння нового матеріалу. Широко використовує елементи диференціації, міжпредметні зв’язки, активізує діяльність учнів на уроці шляхом проблемного викладання матеріалу, самостійної роботи з текстом, проведення дискусій з окремих питань. Володіє ефективними формами і методами навчання школярів. Раціонально добирає групові та індивідуальні форми роботи на уроці. Активно застосовує методи «мозкового штурму», «мікрофона», «акваріуму», роботу в парах і групах.

Світлана Миколаївна працює у співдружності з вчителями-предметниками гуманітарного циклу. У період атестації були проведені інтегровані уроки «Поезія Срібного століття», «В гостях у Шекспіра», «Різдво Христове», «Музичний бульвар» (подорож по Барвінковій країні) тощо. Її учні переможці ІІ та учасники ІІІ етапу робіт МАН (2017 р.).

Гопкало Юрій Анатолійович уроки проводить на належному методичному та професійному рівні, з використанням інноваційних технологій. На них розкриваються високі професійні якості учителя, уміння організувати учнівський колектив на виконання поставлених завдань. Юрій Анатолійович забезпечує високу результативність навчально-виховного процесу. Якість знань його учнів у середньому становить 53 %, що підтверджують контрольні зрізи. Велику увагу вчитель приділяє творчій роботі, активно використовує метод проектів. Впродовж багатьох років його учні займають призові місця у захисті робіт МАН.

Результатом роботи над темою «Використання інтерактивних технологій на уроках фізики та інформатики», є призові місця на районних олімпіадах (2015 р. – 2 м. з фізики, 2016 р. – 2 м. астрономія, 2017 р. – 2 м. у захисті робіт МАН).

Засенко Наталія Олександрівна досконало володіє прийомами і методами роботи в початковій школі. В своїй діяльності виявляє високий рівень професіоналізму ініціативи, творчості, досконало володіє методикою початкового навчання. Для її уроків характерний творчий пошук, швидкий темп, чітка, послідовна структура; логічний зв’язок між кожним етапом уроком; доброзичлива атмосфера. Вчителька систематично шукає найбільш оптимальні шляхи розвитку пізнавальної активності учнів, має свою систему роботи. Проблема, над якою працює «Виховання соціально-комунікативної культури учнів молодших класів». Тому вся її робота зорієнтована на особистість учня, формування ціннісних орієнтацій у школярів, виховання учня як громадянина України, національної свідомості, вільної, соціально компетентної особистості, здатної здійснити самостійний вибір.

Наталія Олександрівна забезпечує високу результативність, якість своєї праці. Її учні є активними учасниками і призерами І та ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад (2018 р. І місце з математики), конкурсів учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!», «Вірю в майбутнє твоє, Україно!», літературному конкурсі ім. П.Яцика (2015 рік – ІІІ місце), лауреатами МАН (2018 р. «Ми за здоровий спосіб життя»).

Симоненко Ірина Миколаївна працюючи над вирішенням дидактичної проблеми «Формування і розвиток соціально-активної гуманістично спрямованої особистості з глибоко усвідомленою позицією через діяльність в органах учнівського самоврядування», особливу увагу звертає на формування самоврядних засад учнівського колективу. Створює в школі сприятливі умови, які дозволяють учням виявляти громадянську і моральну позицію, розвивати свої інтереси та потреби, цікаво проводити вільний час. Організовує канікулярний відпочинок учнів. Вивчає і використовує досвід роботи з дітьми і підлітками.

Розробила проекти: «Подорож по Барвінковій країні», курс занять з елементами тренінгу, квест «День здоров’я», «Козацькі забави» і т.д., програму виховної роботи по громадянській освіті «Я син народу, що вгору йде», навчально-методичний посібник «Організація ігрової діяльності з учнями початкових класів», сценарії.

Дика Світлана Павлівна забезпечує високу результативність навчально-виховного процесу. Якість знань її учнів у середньому становить 78 %, що підтверджують контрольні зрізи. Проблема, над якою працює: «Критичне мислення в початковій школі». Свій досвід учителька поширює через виступи на засіданнях педагогічної ради: «Здорова дитина – здорова сім’я», «Формування культури поведінки молодших школярів», «Інноваційні технології та методи навчання».

На шкільні семінари-практикуми систематично готує методичні рекомендації з актуальних проблем Нової української школи: налаштування турботливих відносин між учителем і учнями (ранкове коло), методична система «Щоденні 5», «Щоденні 3» для розвитку мовлення та занять математики, створення лепбуку, щоденник вражень, кубування, шість цеглин.

Світлана Павлівна має високий рівень фахової підготовки, її уроки сприяють формуванню світогляду і національної свідомості учнів. Секрет її педагогічної майстерності – в умінні надзвичайно точно керувати процесом навчання, поєднувати колективні форми роботи з індивідуальними, самостійними. Розробила власну програму з виховної роботи.

Білик Галина Іванівна забезпечує високу результативність навчально-виховного процесу. Учителька старанно готується до уроків, розумно використовує наочні посібники, дидактичний матеріал, інноваційні технології викладання предмета. Уміє організувати колективну і самостійну роботу учнів.

Результатом роботи Гопкало Валентини Михайлівни над темою «Індивідуальна робота з учнями», є призові місця на районних олімпіадах з хімії та біології (2015 р. – 2 м. з біології, 2016 р. – 2м. екологічний проект, 2 м. – біологія; 2017 р. – 2 м. з біології). Учителька часто виступає на засіданнях педагогічної ради, педагогічних читаннях, місячнику педагогічної майстерності, семінарах вчителів хімії та біології. У період атестації, нею проведено 5 відкритих уроків для вчителів району: «Значення води» (природознавство), «Сонячна система» (природознавство 5 клас), «Штучні екосистеми», «Значення голонасінних» (біологія, 7 клас) і т.д.; підготувала на виставку «Я атестуюсь» матеріали (2013, 2018 рр). Брала участь у роботі науково-методичного семінару «Розвиток критичного мислення завданнями природознавчої гри «Геліантус», 2017 р.

Валентина Михайлівна відповідально ставиться до проведення позакласної роботи з дітьми: цікаві декади з хімії та біології, КВК, диспути, брейн-ринг тощо.

Дотримується педагогічної етики, поважає гідність учнів, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя. Підтримує зв’язки з батьками, надає їм консультативну педагогічну допомогу з питань освіти, фізичного й психічного розвитку їх дітей.

Донець Світлана Трохимівна приділяє увагу створенню найсприятливіших умов для навчання, виховання і розвитку учнів, обов’язково враховуючи їх індивідуальні здібності, нахили та інтереси. Учні працюють на рівні високої розумової напруженості. Завдання розробляються різної складності, чітко продумані етапи уроку. Учні є учасниками і призерами районних олімпіад з фізики (2015 р. – 3 м., 8 кл., 2017 р. – 3 м., 8 кл.).

Тема, над якою працює Світлана Трохимівна, «Актуалізація пізнавальної діяльності на уроках фізики». Свій досвід учителька поширює через виступи на засіданнях педагогічної ради, педагогічних читаннях, місячнику педагогічної майстерності. У період атестації нею проведено ряд відкритих уроків та позакласних виховних заходів: урок-зустріч із Шерлоком Холмсом, фізичний брейн-ринг, КВК, фізичний вечір, гра «Зоряний час», «Космічна подорож», фізичний аукціон для учнів школи.

Цвикор Єва Федорівна зарекомендувала себе здібним, досвідченим вихователем; працює у тісній співдружності з класоводами. Проблема над якою працює: «Всебічний і гармонійний розвиток учнів шляхом особистісно-орієнтованого підходу до кожної дитини. Застосування дидактичних ігор і розвивальних вправ, що стимулюють розумову і творчу активність, сприяють розвитку пам’яті, уваги, логічного мислення та зв’язного мовлення».

На шкільні семінари-практикуми систематично готує методичні рекомендації з актуальних проблем початкової школи: використання педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського у процесі формування морально-етичних цінностей у молодших школярів; використання рухливих, дидактично-інтелектуальних ігор в роботі з учнями початкових класів.

Несин Світлана Миколаївна має високу теоретичну і методичну підготовку. Її уроки відзначаються високою ідейністю та науковістю, впровадженням інноваційних, зокрема, особистісно-зорієнтованого навчання: уроки-гра, казка, подорож, диспут, урок з комп»ютерною підтримкою тощо. На них панує атмосфера доброзичливості в поєднанні з високою вимогливістю, педагогічним тактом, необхідною дисципліною. Структура уроку дає можливість бачити кожного учня, максимально його завантажити, розвивати дитячі здібності.

Світлана Миколаївна старанно готується до уроків, багато використовує наочних посібників і роздаткового матеріалу, самостійно виготовлених на комп»ютері. Чітко вміє організувати колективну та самостійну роботу учнів, стимулюючи їх пізнавальні інтереси, виробляє в них трудові навички, вдало здійснює диференційований підхід до навчання, використовує інтерактивні форми роботи: створення презентацій до уроків, підбірка пісень, розминок та віршів за допомогою Інтернет-ресурсів, подання нового та закріплення вивченого матеріалу за допомогою підібраних вправ з використанням комп»ютерних засобів.

В період атестації нею проведено ряд виховних заходів та відкритих уроків для вчителів школи: «Деякі предмети. Відмінність між this|that» (англ.мова, 2 кл.), «Мої канікули» (англ..мова, 2кл), «Урок-подорож» (1кл., англ.мова), виготовлення родового дерева «My family tree» (1 клас), інтелектуальна гра «Who is upper?» (4 клас).

Волошина Тетяна Володимирівна велику увагу  приділяє творчій роботі, працює над темою «Поєднання традиційних та інтерактивних методів навчання на уроках словесності». Широко застосовує інноваційні технології під час проведення уроків, активно використовує метод проектів. Її учні оформляють лепбуки, випускають інтерактивні газети до визначних дат, пов»язаних з ювілеями письменників або літературними подіями, створюють інфографіку.  Часто проводить відеоуроки, уроки з елементами тренінгу, уроки-подорожі, уроки у формі гри.

Свій досвід учителька поширює через виступи на засіданнях педагогічної ради, шкільної та районної МК, місячники педагогічної майстерності. У період атестації нею проведено ряд відкритих уроків: «Генрік Ібсен. Суд над Норою», «Утвердження любові до природи у оповіданні Ернеста Сетона – Томпсона «Королівська Аналостанка»,
Характеристика образів персонажів. Антитеза у творі (за казкою братів Грімм «Пані Метелиця») тощо.  Готує матеріали на виставку «Я атестуюся».

Відповідально ставиться до проведення позакласної роботи з дітьми: цікаві місячники світової та української літератури, КВК, диспути, брейн-ринги, відеоперегляди, вікторини. Має власні публікації на сайті «Мій кращий урок» та у віртуальному кабінеті зарубіжної літератури на сайті КОІПОПК.

Голубєва Тетяна Сергіївна здійснює викладацьку діяльність у 5-7,11 класах, класний керівник 7 класу. Вона забезпечує високу результативність навчально-виховного процесу. Учителька старанно готується до уроків, розумно використовує наочні посібники, дидактичний матеріал, інноваційні технології викладання предмета. Уміє організувати колективну і самостійну роботу учнів. В 11 класі часто використовує комп»ютер та телевізор, завдяки яким учні виконують граматичні тести, перевірка в парах; прослуховували аудіотексти та виконували різноманітні завдання до них; написали неофіційнимй лист по стандартах ЗНО; використовували ілюстрації, виведені на екран телевізора та виконували завдання до них (підібрати правильну назву оголошення). Наприклад. На уроці в 6 класі по темі «Харчування»  використали такі інтерактивні ігри: складання кросворду (робота в групах), гра «Сніжний ком», робота в парах,. Цим самим забезпечує належний рівень викладання предмету. Якість знань її учнів у середньому становить 60%, що підтверджують контрольні зрізи.

Жученко Валентина Михайлівна має високу науково-теоретичну підготовку, проводить уроки на належному професійному рівні. Забезпечує засвоєння учнями основних математичних понять, передбачених програмою з формування практичних умінь та навичок. На уроках використовуються сучасні форми і методи навчання, що активізують розумову діяльність учнів, сприяють підвищенню в них інтересу до вивчення математики, працюють над розвитком математичного мислення. До професійних якостей учителя слід віднести: організацію педагогічної діяльності на рівні системного моделювання навчальної компетенції учнів, наявність власного педагогічного підходу до глибокого використання елементів перспективного педагогічного досвіду та сучасних інноваційних технологій.

Валентина Михайлівна приділяє увагу створенню найсприятливіших умов для навчання, виховання і розвитку учнів, обов»язково враховуючи їх індивідуальні здібності, нахили та інтереси. Учні працюють на рівні високої розумової напруженості. Завдання розробляються різної складності, чітко продумані етапи уроку. Учні є учасниками і переможцями районних олімпіад з математики (2019р.).

Учителька часто виступає на засіданнях педагогічної ради, педагогічних читаннях, місячнику педагогічної майстерності.

Виховна робота в школі регламентується  інформативно-правовими та методичними документами,  що визначають приорітети 2019-2020 навчального року.

У 2019-2020 навчальному році педагогічний колектив продовжив працювати над виховною темою: «Формування відповідального, конкурентоспроможного громадянина держави, здорової, працьовитої людини».

Головна увага приділялась формуванню громадянина-патріота України, створенню умов до самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів; виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, виховання в учнів свідомого ставлення до свого  здоров»я, формування належних гігієнічних навичок і засад здорового способу життя.

Реалізуючи цю тему, педагоги школи використовували різноманітні форми та методи роботи.

Виховну роботу школи побудовано за місячниками та тижневими циклами. Така форма планування виправдовує себе, бо дає можливість кожен день вникати в певні питання виховної роботи. Варто відмітити як позитив, що через річний план проходять напрямки і заходи, які заплановані в програмах виховної роботи.

Школа працює за програмою Школи сприяння здоров’ю та над реалізацією проекту «Бути здоровим – здорово!», який передбачає заходи з пропаганди здорового способу життя, профілактики тютюнокуріння та не вживання підлітками наркотичних речовин.

У школі впроваджено освітньо_профілактичні програми: «Рівний-рівному» (факультатив), 1 група ,22 учні, Симоненко І.М.(педагог-організатор); «Майбутнє починається сьогодні» (факультатив), 15 учнів, 1 група, Волошина Т.В. (педагог-тренер); «Перемогти зло», 1 група, девіантні діти, Донець С.Т. (ЗВР).

Результат:

 • Планомірна змістовна робота
 • Зросла соціально-психологічна просвіта учнів
 • Збільшилась увага до власного здоров’я (ШСЗ)
 • Підвищився рівень вихованості
 • Зменшилась кількість правопорушень («Майбутнє починається сьогодні»)
 • Посилилась відповідальність. Старші вчаться жити по-дорослому, а менші тягнуться за ними. («Рівний-рівному»)
 • Посилився зв’язок з громадськими організаціями.
 • Зросла волонтерська діяльність.
 • Активізувалась дослідно-експериментальна робота (розробка і апробація авторських програм, методичних розробок з досвіду роботи (додаток № 2), посібників), проектна та пошукова діяльність.

Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави здійснювалось через систему виховних заходів, самоврядування учнів, профорієнтаційну роботу, використання інтерактивних методів виховання: диспутів, предметних тижнів, декад, зустрічей з фахівцями тощо.

Проводилась діагностична робота з дітьми контрольованої групи (психолог Маренич Ю.С.) та надані рекомендації класним керівникам (січень-лютий).

З метою вивчення проблеми підліткового насильства проведено анкетування, соціальні опитування серед учнів. За результатами анкетування психолог школи Маренич Ю.С. провела інформаційні хвилинки «Скажемо «ні» жорстокості і насильству», заняття з елементами тренінгу «Конфлікти: причини виникнення та шляхи розв»язання».

В кожному навчальному кабінеті в наявності інструкції з техніки безпеки, правил безпечної поведінки учнів під час перебування в кабінеті, куточок з профілактики всіх видів дитячого травматизму серед дітей. Загальношкільні та класні стенди з протипожежної безпеки, правил дорожнього руху використовувалися протягом навального року як наглядно-агітаційні матеріали, необхідні у профілактичній роботі з попередження всіх видів дитячого травматизму.

З метою організації змістовного дозвілля учнів у позаурочний час, посилення профілактичної роботи у школі працювали гуртки: «Фольклорно-етнографічний» (2-8 кл., Кирпа С.М.), «Музичний» ( Кирпа С.М.), та гурток образотворчого мистецтва «Талант» (керівник Дика Т.В., від РБЮТ), спортивна секція: волейбол , баскетбол  (керівник Засенко Л.А.). Хореографічний гурток (керівник Ковалів Уляна).

Крім вищезгаданих на базі школи діти відвідують дитячу спортивну школу м.Бориспіль (6 учнів) та музичну школу (4 учні), художню школу м.Київ (2 учні).

З 12 березня діти працювали дистанційно. Вони приймали участь у конкурсах на районному етапі «Кошик Великодня» (виставка), «Безпека дорожнього руху», «Живи цікаво та безпечно» – малюнки на асфальті, «Діти Київщини» (обласний челендж вдячності), «Таланти твої Київщино» (керівник Ігнатьєва Т.М.). Результати цієї роботи: дипломи вдячності за участь від Бориспільського районного центру творчості та грамоти (22 шт.).

Загалом, гуртковою роботою охоплено 66,7 % учнів, що на 3% більше, ніж в минулому році.

Учні школи приймали участь у районному етапі Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості «Безпека в житті – життя у безпеці», у шкільному конкурсі «Молоде покоління за безпеку дорожнього руху», у районному конкурсі суспільно-значущий проект у номінації «Екологія» «Шумове забруднення території с.Любарці» вч. Гопкало В.М.), у районному етапі Всеукраїнської природоохоронної акції «Годівничка» (січень-березень). Щорічний районний літературний конкурс ім. Чубинського –  Ігнатьєва Анна, 10 кл., керівник Барабан М.В., Поетичний Олімп – читання власних віршів (5-10 кл., вч. Барабан М.В., лютий).

Учениця 11 класу Засенко Ірина зайняла І місце у районному етапі Всеукраїнського конкурсу  фоторобіт «Моя Україна» та ІІ місце у Всеукраїнському етапі. Учениця 10 класу Ігнатьєва Анна зайняла ІІІ місце у районному конкурсі дитячої творчості «Весняний настрій».  Єленська Ліза , Рострига Діма та Оніщук Аня (4 клас), Ігнатьєва Аня (10 клас) – І місце у районному конкурсі «Новорічні композиції». Учні школи також взяли участь в режимі онлайн у Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово патріотичній грі «Сокіл» («Джура»).

У школі продовжує роботу організація дитячого самоврядування «Шкільна рада», яка нараховує 12 учнів. Голова шкільної ради – Гопкало Софія, 6 кл. Вона виховує в дітей ініціативу, самодисципліну, активність, відповідальність та організаторські здібності. Учнівське самоврядування є активним учасником всіх загальношкільних заходів, зокрема Свято родини, 1-4 кл. (22.02, Симоненко І.М.), Шевченківські дні (03-06.03, Барабан М.В.),  районних конкурсів, змагань, акцій. Організація  має свій Статут та програму, чіткі напрямки діяльності. До її складу входять комісії: навчальна, культмасова, дисципліни і порядку, інформативна та спортивна. Кожною комісією розроблено плани роботи і згідно з ними проводились ті чи інші заходи. Саме учнівським самоврядуванням проводиться постійний контроль за відвідуванням учнями школи, рейди, шефська робота з молодшими школярами, волонтерська робота з ветеранами ВВВ, вдовами та пристарілими. Щоп’ятниці проводяться учнівські лінійки, на яких чергові звітують про підсумки чергування і поведінку учнів. Регулярно проводяться рейд-перевірки дотримання санітарно-гігієнічних норм чистоти по класах, ведеться екран «Так ми вчимося і працюємо». Члени самоврядування залучені до процесу здійснення профілактичної діяльності. В основному це інформаційно-просвітницька робота в середовищі однолітків: проведення дебатів, тренінгів, підготовка та випуск інформаційних матеріалів з проблем здорового способу життя, робота з молодшими школярами, волонтерська діяльність (2 волонтерських загони, які налічують 12 осіб).

У школі діє дитяча організація «Країна Барвінкова» – це об’єднання наймолодших школярів (1-4кл.). На даний час організація нараховує 66 осіб. У Країні Барвінковій є свої традиції, закони, символи, атрибути. Кожний первинний колектив має свою власну назву, девіз, маршрут, подорожі (зупинки кожного місяця). В рамках Барвінкової країни проведено свято родини, свято Всезнайки, конкурс дитячої творчості. У кожному класі виготовлені куточки, класоводи протягом року оформляють папки роботи по кожному маршруту.

Приділялась значна увага профорієнтаційній роботі.

Учні початкових класів знайомилися з професіями в процесі ігрового спілкування. 5-6 класи відвідали хлібзавод «Кулиничі» (січень), де не тільки побачили процес виготовлення хлібобулочних виробів, а й взяли участь у майстер-класі і скуштували власноруч виготовлене печиво.

Уже традиційно Донець С.Т. та психолог Маренич Ю.С. провели дослідження щодо визначення рівня впливу школи й громадських інституцій на процес корегування життєвих планів випускників (21.02). Проведено профорієнтаційний захід «Калейдоскоп професій» (лютий, Симоненко І.М.).  Зустріч учнів 9 та 11 кл. з представниками Київського професійного училища. Зустріч з психологом цього закладу та був проведений майстер-клас (березень). Зацікавлені групи учнів взяли участь у дні відкритих дверей Київського національного університету культури і мистецтв.

Робота з батьками була спрямована на створення єдиного колективу вчителів,батьків, учнів. Були проведені двічі на семестр класні батьківські збори, на яких розглядалися питання про комп’ютерну залежність, про цінність людського життя, про форми організації позаурочної і позашкільної зайнятості учнів. З батьками проводяться індивідуальні бесіди як класними керівниками так і адміністрацією школи.

Протягом навчального року було організовано всеобуч для батьків під час проведення класних батьківських зборів з питань правової освіти, виконання батьківських обов’язків, відповідальності за дітей, профілактика жорстокого поводження з дітьми та насильства в сім’ї, а також профілактика булінгу (лютий-березень), які знаходяться на внутрішкільному обліку (постійно), також, ознайомлено батьків з метою і завданнями освітньої реформи НУШ. Проведено оцінювання діяльності школи за стандартом «Залучення батьків». Найбільш налагоджена співпраця з батьками у 6 класі (кл. кер. Несин С.М.).

Дітям  пільгових категорій була надана соціальна підтримка. Вони мали можливість оздоровитися. Було оздоровлено 10 чоловік.

В цьому навчальному році педколектив  буде продовжувати працювати над виховною темою:  «Формування відповідального, конкурентоспроможного громадянина держави, здорової, працьовитої людини».

Шкільний бібліотекар, Несин Світлана Миколаївна, працює над такою проблемою: «Робота шкільної бібліотеки щодо розвитку творчого потенціалу учнів». Завдання:

 • Виховання в учнів інформаційної культури читання;
 • Вміння користуватися бібліотекою, книгою, це сприяє розвитку творчої думки, пізнавальних інтересів і здібностей;
 • Пропагувати актуальні матеріали, удосконалювати нові форми та методи роботи по обслуговуванню читачів, вивчати їх інтереси та запити;
 • Прищеплювати читачам любов до рідного краю, до своїх батьків, до свого села, до українських звичаїв та традицій.

Основною функцією є забезпечення учнів підручниками. В Любарецькій ЗОШ учні забезпеченні на 80%.

Основні показники діяльності:

Книжковий фонд:

Художньої літератури – 12346

Підручників – 4 789

Кількість читачів:

Учнів -178

Вчителів –24

Працівників школи – 9

Батьків – 14.

Робота бібліотеки проходить дотримуючись річного плану роботи, який побудований на річних  знаменних календарних датах, предметних місячниках та декадах, задіяні всі напрямки роботи школи (робота з обдарованими дітьми, дітьми пільгових категорій).

Протягом холодної пори було організовано проведення опалювального сезону. В школі було постійно тепло.

Було покращено матеріально-технічну базу школи. Було придбано стінки в кабінети – 3 штуки; інтерактивна дошка, проектор – 1 штука, столи учнівські – 27 шт., стільці учнівські – 54 шт., нові протигази – 10шт., ноутбуки – 3 шт., меблі для їдальні (стелажі- 2шт., столи та лавки), стенди інформаційні, холодильники – 4 шт., документ камера -1шт.

Закуплялися канцелярські та господарські товари, миючі та дезінфікуючі засоби, інструменти для майстерні (лобзики – 2шт.).

Проведений ремонт класної кімнати 1-го класу та медичного кабінету. Зроблено зовнішнє освітлення школи. На стадії завершення встановлення камер відео спостереження.

Дерев»яні конструкції горища школи оброблені не горючою сумішшю.

Виготовлена проектно-кошторисна документація на будівництво блискавко-захисту.

Змонтована і підключена на обслуговування система пожежної сигналізації та оповіщення.

Закінчується будівництво мультифункціонального спортивного майданчика за кошти місцевого бюджету та спів фінансування з областю.

В школі розвинута спортивно-масова та оздоровча робота. Її учні є постійними учасниками та призерами спортивних змагань. Нажаль карантинні заходи не дали в повній мірі показати спортивні досягнення учнів.

В  Любарецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів є харчоблок, де організоване належне гаряче харчування учнів. Робота шкільної їдальні знаходиться на постійному контролі адміністрації школи.

Асортимент продукції включає гарячі страви та напої. Якість страв, їх калорійність відповідають нормам. Харчоблок забезпечений відповідним обладнанням та миючими засобами.

Харчування учнів організовано за графіком. Організоване чергування вчителів. Щодня знімається бракераж сировини та готової продукції, реєструється у відповідних журналах. Постійно охоплено харчуванням близько 140 учнів. Організовано харчування групи подовженого дня. Безкоштовно харчується 43 учні з пільгових категорій.

Про підсумки 2018-2019 н.р. та шляхи вдосконалення навчально-виховного процесу в 2019-2020 н.р.

У Любарецькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів є 11 класів. У них навчаються 192 учні. На базі школи діють 10 гуртків та спортивних секцій, в яких займаються 60 учнів, також 14 факультативів та спецкурсів – 119 учнів.

Педагогічний склад школи налічує 20 вчителів. З них, педзвання «вчитель-методист» мають 3 вчителі, педзвання «старший вчитель» – 7, спеціаліст «вищої категорії» – 14, спеціаліст «І категорії» – 2, спеціаліст «ІІ категорії» – 2, кваліфікаційну категорію «спеціаліст» – 2. Педагогів, що проходили атестацію у 2016-2017 н.р. – 3, педагогів, які пройшли курси підвищення кваліфікації – 3, педагогів, які мають нагрудний знак «Відмінник освіти України» – 4.

Організаційно-методична робота

Методичний кабінет школи обладнано комп’ютером, який має доступ до мережі Інтернет. Банк публікацій педагогів знаходиться у віртуальному навчальному кабінеті при КВНЗ «Академія неперервної освіти» (Вечір інтимної лірики «Любовна сповідь великих сердець», вч. Волошина Т.В.). Експертизу науково-методичної ради відділу освіти пройшов науково-методичний посібник: «Використання краєзнавчих матеріалів з дослідження історії в селі Любарці від початку ХІХ ст. і до наших днів» (вч. Засенко І.В.)

Педагогічний колектив школи працює над вирішенням проблеми системного підходу до розвитку життєвої компетентності особистості, формування та розвиток її творчого потенціалу та можливостей на основі ефективного використання сучасних технологій  навчання і виховання (5 рік).

Завдання методичної служби включають впровадження інтерактивних технологій у навчально-виховний процес; підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану; поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів шляхом створення профільних класів, класів з поглибленим вивченням предметів, організації роботи факультативів, гуртків, спецкурсів; формування потреби в правовій культурі, виховання поваги до законів і норм співжиття в колективі; впровадження сучасної «моделі навчального закладу «школа сприяння здоров’ю».

За минулий навчальний рік було зроблено капітальний ремонт покрівлі школи, спортивного залу. Закладені кошти і розроблений кошторис на капітальний ремонт харчоблоку. Був проведений поточний ремонт, на який були задіяні спонсорські кошти. Школа підтримувалася в належному стані. Протягом останніх років були також замінені вікна, двері, вхідний блок і зроблені додаткові двері в їдальню.

Заробітні плати, проплати оздоровчих та енергоносіїв здійснювались своєчасно. Тепловий режим підтримувався в нормі. Здійснена повірка системи підрахунку тепла і води. Укладений новий колективний договір з профспілкою. Працюємо над придбанням нових тюлей, тістоміса і м’ясорубки.

Був проведений семінар вчителів історії. В ході його проведення, була відкрита меморіальна дошка Гопкало А.М. Придбані книги «Світло» та «Янголи України», де є матеріали про любарчан. Вивіз сміття і відкачування каналізації проходять систематично і своєчасно.

В школі діяв оздоровчий табір. В ньому було оздоровлено 50 учнів і ще 20 за межами району.

Протягом 2018-2019 н.р. було видано 227 документів, розпорядчих наказів – 17: «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами в 2018-2019 н.р.» від 08.09.2018 №11; «Про проходження курсової перепідготовки» від 19.09.2018 №15; «Про організацію та зміст роботи з обдарованими дітьми» від 20.09.2018 №21; «Про організацію роботи шкільної бібліотеки» від 31.08.2018 №4; «Про атестацію педагогічних кадрів у 2018-2019 н.р.» від 12.10.2018 №29; «Про забезпечення учнів підручниками у 2018-2019 н.р.» від 31.08.2018 №4; «Про створення атестаційної комісії» від 03.10.2018 №28; «Про підсумки роботи з педагогічними кадрами в 2018-2019 н.р.» від 18.05.2019 №38; «Про проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2018-2019 н.р.» від 03.10.2018 №27;  «Про виконання навчальних планів та програм за І семестр 2018-2019 н.р.» від 21.12.2018 №50; «Про результати виступу учнів на ІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіад» від 19.05.2019 №40; «Про підсумки атестації педкадрів у 2018-2019 н.р.» від 19.03.2019 №19; «Про виконання навчальних планів та програм за ІІ семестр 2018-2019 н.р.» від 23.05.2019 №41; « Про підсумки методичної роботи з педкадрами у 2018-2019 н.р.» від 18.05.2019 №39; «Про підсумки контрольних робіт за І семестр 2018-2019 н.р.» від 27.12.2018 №53; «Про підсумки контрольних робіт за ІІ семестр 2018-2019 н.р.» від 23.05.2019 №42; «Про закінчення 2018-2019 н.р. та проведення ДПА» від 03.04.2019 №20. Затверджено і виконано наступні плани: План роботи школи на 2018-2019 н.р.;  План засідань методичної ради; Плани роботи шкільних методичних об’єднань; Перспективний план атестації вчителів школи на 2018-2021 н.р.; План заходів з організації та проведення атестації педагогічних працівників; Перспективний план курсової перепідготовки вчителів школи на 2018-2021 н.р.; Тижневі плани роботи школи; План роботи шкільної ради.

Було проведено ряд заходів у формі анкетування учнів, їх батьків, вчителів:

 1. Підготовка матеріалів до засідання педагогічних рад (вчителі, учні, батьки)
 2. Адаптація першокласника, п’ятикласника
 3. «Моя дитина в школі» – підготовка до батьківських зборів (батьки, учні)
 4. «Навіщо я навчаюсь»
 5. Оцінювання педагогічної діяльності вчителів, що атестуються (адміністрація, методоб’єднання, самоаналіз)
 6. Профілактика шкідливих звичок (учні середніх класів)
 7. Моніторингове дослідження вивчення рівня вихованості учнів
 8. Діагностична карта методичної підготовки вчителів
 9. Анкетування учнів, їх батьків про визначення рівня здоров’я учнів, обдарованості дітей
 10. Анкетування учнів, їх батьків з метою виявлення профільних предметів

Результатом діагностування проведених заходів стали: підготовка аналітичних довідок, виступи на зборах, засіданнях педради, методичних об’єднань.

Протягом навчального року постійно проводився моніторинг навчально-виховного процесу за участю методичної служби за такими темами:

 1. Адаптація учнів 1 класу до навчання в школі (батьківські збори)
 2. Адаптація учнів 5 класу до навчання в основній школі (наказ, батьківські збори)
 3. Вивчення стану викладання інформатики (накази, засідання МО)
 4. Вивчення стану роботи вчителів початкових класів (викладання укр. мови) (наказ, засідання МО)
 5. Вивчення системи роботи вчителів, що атестуються (наказ, засідання атестаційної комісії, атестаційні листи)
 6. стану виконання навчальних планів та програм (І семестр, ІІ семестр) (наказ)
 7. Класно-узагальнюючий контроль 9 класу (наказ, батьківські збори)
 8. Моніторингове дослідження «Стан впровадження ІКГ у загальноосвітніх навчальних закладах» (анкети вчителів)
 9. Моніторинг підручників для учнів 1 класу (анкети вчителя, батьків)
 10. Моніторинг якості знань, умінь учнів 5, 10 класів.
 11. Моніторинг по профорієнтації для учнів та батьків. (9,11 кл.)
 12. Вивчення стану викладання правознавства
 13. Анкетування вчителів природничих дисциплін
 14. Контроль за станом ведення учнівських зошитів
 15. Контроль за станом ведення учнівських щоденників

Було проведено 4 засідання методичної ради у складі 9 чоловік:  І засідання – підведення підсумків методичної роботи за 2017-2018 н.р., затвердження тем засідань на наступний рік, затвердження календарних планів; ІІ засідання – про затвердження планів роботи МО, про організацію роботи з обдарованими учнями; ІІІ засідання – про результати виступу учнів на ІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіад, про підготовку до районного етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН України, про вивчення досвіду вчителів, що атестуються; ІV засідання – про погодження варіантів завдань атестаційних робіт для ДПА у 2018-2019 н.р. в 9 та 4 класах.

Педагогічна рада провела 7 засідань, з них тематичні:  1) Розвиток пізнавальності, самостійності і творчих здібностей учнів. Досвід і проблеми, педагогічна практика – 26.10.2018 р. 2) Розвиток учнівського самоврядування в добу демократичного оновлення України – 20.03.2019 р.

У школі працює три шкільні методичні об’єднання вчителів початкових класів, вчителів-філологів та класних керівників. На даний момент, проведено по 4 засідання методичних об’єднань. На метод-об’єднаннях класних керівників розглянуто такі питання: – Піднесення ролі класного керівника, організації учнівського самоврядування, формування потреби в правовій культурі, виховання поваги до законів і норм співжиття в колективі, сутність і особливості розвитку особистості. Вчителів-філологів – інформація про творчі знахідки вчителів-словесників України (за матеріалами методичної преси) та впровадження нових педагогічних технологій на уроках української мови та літератури. Вчителів початкових класів – «Огляд новинок психолого-педагогічної та методичної літератури» і» Здорова дитина, здорова сім’я».

Працює творча група під керівництвом заступника з виховної роботи Донець С.Т. над проблемою впровадження сучасної моделі навчального закладу «Школа сприяння здоров’ю». Є власна розроблена програма по даній темі. Творча група вчителів, які займаються питанням розробки та впровадження засобів ІКТ (Гопкало Ю.А.).

Проводилися педагогічні консиліуми щодо адаптації учнів 1, 5, 10 класів до навчання та робота з молодими вчителями (наставництво: Засенко Л.А.- Лебедюк В.М.)

У 2018-2019 н.р. проведено загально районний семінар вчителів історії: «Просвітяни в боротьбі за незалежну і вільну Україну». Місячник педагогічної майстерності – 10 відкритих заходів, творчі звіти вчителів-методистів, старших вчителів 16 відкритих заходів (відкриті уроки, позакласні заходи, аналіз відвіданих уроків, захист презентацій,  виставка дидактичних матеріалів, підготовка матеріалів на районну виставку «Я – атестуюсь»).

Школа брала участь у дослідницько-експериментальних проектах різних рівнів, моніторинговому дослідженні щодо вивчення стану впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах;  моніторинговому дослідженні по профорієнтації учнів та батьків; моніторинговому дослідженні вивчення рівня вихованості учнів; у Проектах по розвитку здоров’я учнів, обдаровані діти (шкільний рівень); моніторинговому дослідженні якості знань учнів 5,10 класів; моніторинговому дослідженні підручників для учнів 1, 2,5 класу; моніторинговому дослідженні з метою вибору профілю навчального закладу.

Школярі приймали участь у фахових конкурсах різних рівнів: конкурс-захист на кращу програму сучасної моделі навчального закладу «Школа сприяння здоров’ю» (Донець С.Т., Засенко Н.О.); Міжнародний конкурс з української мови ім. П. Яцика, мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка (Барабан М.В., Волошина Т.В.); Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру – 2016», біологічний конкурс «Колосок»; У всеукраїнських учнівських олімпіадах прийняло участь 68 учнів, з них призерів – 5 (районного рівня), МАН, конкурс імені П.Яцика, конкурс до 160-річчя Дня народження І.Франка.

У школі є постійно діючі стенди: план роботи на тиждень, «Я  – атестуюсь», курсова перепідготовка, новинки методичної літератури, проблема над якою ми працюємо. Психологічні: поради для вчителя, деякі методичні поради щодо проведення уроків. Проводяться тематичні виставки і декади.

Активно оприлюднюються результати професійної діяльності, ППД педагогів закладу. Підготовано навчально-методичні посібники на теми: «Використання краєзнавчих матеріалів з дослідження історії в с. Любарці від початку ХІХ ст. і до наших днів» (вч. Засенко І.В.), «Про цікаві моменти навчання гри у волейбол» (вч. Лебедюк В.М.).

Високі результати досягнуто у спортивних змаганнях районного рівня: ІІ м. в змаганнях з баскетболу (хлопці), ІІІ м. в змаганнях з баскетболу (дівчата), ІІІ м. в змаганнях з шахів, ІІ м. – Олімпійське лелеченя.

На шкільному WEB-сайті розміщено важливу інформацію для батьків та учнів, шкільні новини та фотозвіти проведених заходів. Також, на сайті вчителі мають можливість вести свої блоги.

На  даному етапі, педколектив працює над вирішенням проблем організації та управління методичною роботою в закладі: підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану; залучення обдарованих дітей до участі в МАН; популяризація педагогічного досвіду вчителів школи; участь вчителів школи в конкурсах педагогічної майстерності; проведення моніторингового дослідження, апробацій навчальної літератури; висвітлення результатів методичної роботи на WEB-сайті закладу.

Директор школи                                                                          І.В.Засенко

Добавить комментарий